...ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูล และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการนี้ นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑