...นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอินทผาลัมให้กับ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑