..........นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
......... พร้อมเจ้าหน้าที่ และทหารกองประจำการช่วยเหลือดับเพลิง บ้านของ นายส่อง สุยแมว เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลครองรี
..........อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑