..........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก นายพงศ์ศักดิ์  บากสุวรรณ ผู้จัดการ
......... ห้างหุ้นส่วนแม้ห้วยการโยธา อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เนื่องในโอกาส อวยพรปีใหม่ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
......... ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑