..........พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑