..........นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
........ จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการบ้านมะพร้าวออกร่วมใจ
.........สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อสุขภาวะ  ณ บ้านมะพร้าวอ่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
.........เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑