..........ประกาศสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว บรรจุเป็นนายทหารประทวน ฯ กองบิน ๕๖
.........เปิดรับสมัคร ๒๒ ก.พ. - ๕ มี.ค. ๖๑..เวลา๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
........ รับใบสมัคร ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖..>>> Download