..........สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference ๒๐๑๘ (PACCON 2018)
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑