..........นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก
..ในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑