.......นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก พร้อมด้วย คุณนุชนารถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ (๒) ข้าราชการจิตอาสา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๕๖
เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑