........................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ
...... เนื่องในวันกองทัพอากาศ พร้อมมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ได้รับเหรียญรางวัล
...... ในการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพอากาศ และมอบใบประกาศแก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ที่สนับสนุนให้ข้าราชการ
...... เข้าร่วมแข่งขัน โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ หอประชุม กองบิน ๕๖
...... เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๑