.........นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการชีวิต
...... เพื่อชีวิตที่มั่นคง” โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา
...... นครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ เมษายน
...... ๒๕๖๑