.................สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
.......แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และ
.......พระราชทานของที่ระลึก ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐– ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ในการนี้ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
.......ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
.......อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐