......นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เมรีและศาลทวดรัด โดยมี
...... พลตรี วัลลภ  ฐิติกุล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เป็นประธานในพิธี  ณ กองพลพัฒนาที่ ๔ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอ
...... คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๖๐