......นาวาอากาศเอก ภูวดล  สอนดวงใจ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง
...... ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง
...... ประชุมฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๐