......นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมกิจกรรม
......ไหว้พระสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๖๐ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖  และครอบครัว
......ร่วมกิจกรรม ณ อาการอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๐