...พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
..และชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อติดตาม
..การแก้ไขปัญหาวิกฤติทะเลสาบสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
..ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๐