...............สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
............แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.
............และพระราชทานของที่ระลึก ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐– ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วรพจน์ 
............เขียวสมบูรณ์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยาน
............นานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐