...............นาวาอากาศเอก  พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและอำนาจบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผู้บังคับการ
.......กองบิน ๕๖ ให้แก่ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
.......กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐