.............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
...... ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ พฤศจิกายน
...... ๒๕๖๐