..........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์
..... ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ และความพร้อมของกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
..... ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียง ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
..... เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐