. .... . ... ......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสือดำทำดีไม่ยุ่ง
. .... . เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยฟังบรรยายจากวิทยากรเรื่อง“ธรรมะอารมณ์ดี”จากพระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วย
. .... . เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกอง
. .... . ประจำการ กองบิน ๕๖ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตในสังคมครอบครัว และการปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนา โดยมุ่งเน้น
. .... . ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐