. ..........พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัด
. .....ชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
. .....อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐