... ... ... .. .. .... ... . .นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรม
... ... . ... “องค์ความรู้สู่พัฒนาคุณภาพชีวิตกับ USO” โดยจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตให้แก่
... ... . . .. กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน ณ ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน กองบิน ๕๖ (USO Net) เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐