... ... . .นาวาอากาศเอก กำพล  ลิปิกรณ์ หัวหน้าคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทหารอากาศและคณะเดินทางมาตรวจสอบ
... ... .มาตรฐานการบิน และประเมินค่า หน่วยบิน ๙๕๐๑,หน่วยบิน ๙๔๐๒ และหน่วยบิน ๙๒๐๑
กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ณ กองบิน ๕๖
... ... .ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลาดจอด
... ... .อากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐