... ... .......... ....... พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
.. ... ....และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการ
.. ... ... กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐