... ... ....... พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี
... ... ..(TK park Pattani) โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน
... ... ..หาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐