................. พลอากาศตรี ชัยยะ  อุปริรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาเป็นประธานคณะตรวจเยี่ยม
........สายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอกแมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการ
....... กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐