.. ..พลอากาศโท วงศกร  เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะประธาน
... ... ... .คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาเยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ จังหวัดสงขลา
... ... .. ..(สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา NBT) เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้
... . ... ...ข้อเสนอแนะรูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทหารอากาศให้เหมาะสม โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
... . ... ...ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐