. ... ... ...นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการ
... ... กองบิน ๕๖ และ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ตลอดจน
... ... ครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
... ... พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐