. ...พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
. . . ภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑
. . . กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐