. ........พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
...... ........ นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑
....... ....... กองบิน ๕๖ เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐