. ..........พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ
........ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖
........ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

3