..........พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยมี นาวาอากาศเอก
.....แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ
.....๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐