..........พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
....... ทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาศึกษา
....... ดูงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวิกฤติทะเลสาบสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
....... ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐