......................นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
...........
กองบิน ๕๖ รับมอบเวชภัณฑ์ จากกลุ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
...........ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐