..................พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้และตรวจเยี่ยมองค์กร
.......เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเปิดงานทวีทรัพย์ ทวีโชค ทวีสุข จังหวัดพัทลุง ณ ศูนย์สาธิตวิสาหกิจ
.......ชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ, ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรชัยบุรี และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง
.......จังหวัดพัทลุง โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
.......อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มกรมคม ๒๕๖๐