................ นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
................ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่
............... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐