...................... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ, และทหารกองประจำการร่วมพิธี
................กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้าสโมสรนายทหาร
............... ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐