.... ...................... สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
.... ..พลอากาศเอก โยธิน  ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
.... ..พัทลุง ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ..ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐