.... ....พลอากาศตรี ธรินทร์  ปุณศรี รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ
.... .... .. ..ประจำปี ๖๐ ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ
.... . .... ...รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐