.... ..... .. ...นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการจัดบรรยายให้ความรู้
.... ......... ...การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหาร
.... ......... ...กองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๐