.... ... ...... พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
.... ... ...การศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  
.... ... ...ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
.... ... ...อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐