.... ... ...... สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจ .... ... ....
.... ... .... ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในการนี้
.... ... .... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เฝ้าฯ
.... ... .... ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐