.... ... ...... พลอากาศตรี ธนศักดิ์  เมตะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศในฐานะ
.... ... ....หัวหน้าสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
.... ... ....ในกรอบอาเซียน ณ กองบิน ๕๖ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
.... ... ....ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
.... ... ....เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐