.... ... . นาวาอากาศเอก มนูญ  รู้กิจนา รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ .... ... .
.... ... ....... .
เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖  โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ
.... ..... .. ....รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐