.... ... . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
.... .... . . จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในการนี้
.... . .... . นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
.... . .... . เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐