.............นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ กองบิน ๕๖ และครอบครัว ร่วมกิจกรรม
.....สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๖๑  ณ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
.....สงขลา เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐