..............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกอง
ประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมฟังบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมกองบิน ๕๖
เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐