..........นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล
...กองบิน ๕๖ ครั้งที่ ๑  ( ประจำปี ๖๑ )  โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖
...เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐